ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com

ดูข่าวทั้งหมด

หมายเลขประกาศ13611781

ใหม่สุดแนวข้อสอบ สตง. นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (บัญชี,เศรษฐศาสตร์(ป.โท))/และแนวข้อสอบหน่วยงานอื่นๆ

ตัวอย่างข้อสอบจริง ส่วนบัญชี

1. ให้ท่านอธิบาย พอสังเขป
1) เทคนิคในการจัดทำกระดาษทำการที่ดี
2) แฟ้มกระดาษทำการ

2. การวางแผนงานสอบบัญชี มีประโยชน์ คือทำให้ผู้สอบบัญชีแน่ใจว่า ได้มีการพิจารณาเรื่องสำคัญอย่างเหมาะสม และทำให้สามารถระบุปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้าและทำให้งานที่ทำเสร็จได้อย่างรวดเร็ว ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ตรวจสอบ ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการวางแผนงานสอบบัญชี มีปัจจัยใดบ้าง ให้อธิบายให้เข้าใจ

3. COSO เกี่ยวข้องอย่างไรกับการควบคุมภายใน และองค์กรที่มีระบบการควบคุมภายในที่ดี จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร และมีขั้นตอนในการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมภายในองค์กรที่จะตรวจสอบอย่างไร

4. ให้อธิบายวิธีการทดสอบการปฏิบัติสอบตามระบบ (compliance test) กับวิธีการทดสอบความถูกต้องของยอดคงเหลือ และรายการในบัญชี (substantive test) ต่างกันอย่างไร

5. ค่าเสื่อมราคาหมายถึงอย่างไร มีวิธีการคิดค่าเสื่อมราคากี่วิธี (อธิบายให้พอเข้าใจสัก 2 - 3 วิธี) และมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร

6. โครงการบริหารปรับปรุงการบริหารงานภาครัฐด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (gfmis) มีการดำเนินงานอย่างไร และมีประโยชน์เช่นไรเกี่ยวกับระบบราชการในงานตรวจสอบของ สตง.

7. ในสถานะการใดที่ผู้สอบบัญชีอาจเปลี่ยนแปลงรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยเพิ่มวรรคอธิบาย

8. ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบ
1) การทดสอบการควบคุม
2) การตรวจสอบสาระสำคัญ
ในวงจรรายได้ในเรื่องการขายสินค้า การเรียกเก็บเงินและการรับคืนสินค้า

9. ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรค่าใช้จ่ายในเรื่องการจัดซื้อ เจ้าหนี้การค้า และการจ่ายเงิน กรณี
1) การทดสอบการควบคุม
2) การตรวจสอบสาระสำคัญ

ส่วนกฎหมาย (ที่ทุกตำแหน่งต้องสอบ)
1. ตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ท่านเข้าใจความหมายเกี่ยวกับคำว่า "ผู้รับตรวจ" กับ "หน่วยรับตรวจ" อย่างไร
2. การเปิดเผยความลับจากการปฏิบัติหน้าที่การตรวจเงินแผ่นดินมีบทกำหนดโทษอย่างไร
3. กรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ปรากฎว่ามีข้อบกพร่องของหน่วยรับตรวจ เนื่องจากไม่มีข้อกำหนดให้หน่วยรับตรวจต้องปฏิบัติจะมีแนวทางการพิจารณาอย่างไร
4. จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้กำหนดแนวทางเพื่อให้เกิดความเสมอภาคต่อหน่วยรับตรวจอย่างไร
5. ตามปกติเงินที่ส่วนราชการได้รับเป็นกรรมสิทธิต้องนำส่งคลัง ยกเว้น กรณีใดบ้างจงอธิบาย
6. ให้ท่านอธิบายกระบวนการควบคุมงบประมาณมาให้เข้าใจโดยละเอียด
7. เงินคงคลังบัญชีที่ 1 และเงินคงคลังบัญชีที่ 2 มีความแตกต่างกันอย่างไร และมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรตาม พ.ร.บ. เงินคงคลัง
---------------------------
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. บริษัท กขค จำกัด มีสินทรัพย์ 28,000 บาท มีหนี้สิน 10,000 บาท และมีทุนเรือนหุ้น 7,000 บาท ยอดคงเหลือ
ในบัญชีกำไรสะสมเท่ากับ.........บาท ?
ก. 31,000 ข. 17,000
ค. 25,000 ง. 11,000
ตอบข้อ ง. คำนวณประกอบ
จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม = หนี้รวม + ส่วนของเจ้าของ
28,000 = 10,000 + ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้าของ = 28,000 - 10,000 บาท
= 18,000 บาท
ส่วนของเจ้าของ = ทุนเรือนหุ้น + กำไรสะสม
18,000 = 7,000 + 11,000
2. ระหว่างปีที่ผ่านมาบริษัทบุญมา จำกัด มีรายการสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 2,000 บาท รายการหนี้สินลดลง 1,000 บาท รายการทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น 2,000 บาท และมีกำไรสุทธิประจำปี 3,000 บาท กิจการจ่ายเงินปันผล เท่ากับ........บาท ?
ก. 1,000 ข. 2,000
ค. 3,000 ง. 4,000
ตอบข้อ ข. คำนวณประกอบ
จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม = หนี้รวม + ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้าของ = หนี้สินลด (Dr.) + ทุนเรือนหุ้นเพิ่ม (Cr.)
+ กำไรสุทธิ (Cr.) – จ่ายเงินปันผล (Dr.)
จ่ายเงินปันผล = ทุนเรือนหุ้นเพิ่ม (Cr.) + กำไรสุทธิ (Cr.)
- หนี้สินลดลง (Dr.) – สินทรัพย์เพิ่ม (Dr.)
= 2,000 + 3,000 – 1,000 – 2,000 บาท
= 2,000 บาท
3. บริษัทสหภัณฑ์ จำกัด มีหนี้สิน 40,000 บาท กำไรสะสม 20,000 บาท และเงินทุนจดทะเบียน 15,000 บาท
กิจการนี้มีสินทรัพย์เป็นจำนวน ............. บาท
ก. 35,000 ข. 45,000
ค. 55,000 ง. 75,000

ตอบข้อ ง. คำนวณประกอบ
จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม = หนี้รวม + ส่วนของเจ้าของ
= 40,000 + (15,000 + 20,000)
----------------------------------------------------------------------------

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฎิบัติการ (บัญชี) ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542
- แนวข้อสอบการคำนวนงบดุลบัญชี
- การบริหารและการวิเคราะห์งบการเงิน
- การวิเคราะห์งบการเงิน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
- หลักการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบวิชาการตรวจสอบบัญชี
***********************************
- ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์
สามารถนำไปปริ้นหรืออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท

สนใจติดต่อสั่งซื้อ
086-3185941
อีเมล์ testzone111@gmail.com

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 517-2-19627-0 ธ.ทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อบัญชี นวพรรษ พิมวิเศษ

โอนเงินแล้วส่ง SMS แจ้งอีเมล์ มาที่ 086-3185941

แนวข้อสอบอื่นๆ เข้าชมได้ที่
http://www.testfile.lnwshop.com

-----------------------ขอบคุณครับ ขอให้ทุกท่านประสพความสำเร็จดังมุ่งหมายครับ------------------------------

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา