ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com

ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ13588657

ข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แนวข้อสอบสิ่งแวดล้อม
1. ข้อใดคือความหมายของสิ่งแวดล้อม
ก. สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา เป็นสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
ข. สิ่งที่มองเห็นได้หรือมองไม่เห็นก็ได้
ค. สิ่งที่สามารถจับต้องได้หรือไม่สามารถจับต้องได้
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก. ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่สิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ
ข. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์ต่อมนุษย์เช่นกัน
ค. ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
3. การแบ่งประเภทของทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้เกณฑ์การนำไปใช้จะแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ก. 5 ประเภท ค. 3 ประเภท
ข. 4 ประเภท ง. 2 ประเภท
ตอบ ข. 4 ประเภท ได้แก่
1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้น
2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วทดแทนได้
3. ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้
4. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดสิ้นไป
4. ทรัพยากรธรรมชาติที่นำมาใช้แล้วสามารถนำไปแปรรูปให้กลับไปสู่สภาพเดิมได้ แล้วนำกลับมาใช้ใหม่อีก คือ
ก. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วทดแทนได้
ข. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดสิ้นไป
ค. ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้
ง. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้น
ตอบ ค. ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้

5. ข้อใดคือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดสิ้นไป หรือสามารถเกิดขึ้นทดแทนได้ แต่ต้องใช้เวลายาวนานมาก
ก. น้ำมันปิโตรเลียม ค. ถ่านหิน
ข. ก๊าซธรรมชาติ ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
6. ข้อใดคือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วทดแทนได้
ก. ป่าไม้ ค. อะลูมิเนียม
ข. ทองแดง ง. พลังงานจากดวงอาทิตย์
ตอบ ก. ป่าไม้
7. ข้อใดคือความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติต่อมนุษย์
ก. ทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นกำเนิดของปัจจัย 4
ข. ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยในการรักษาสมดุลธรรมชาติ
ค. ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยพื้นฐานในการตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพของมนุษย์
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
8. ข้อใดคือกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ก. การใช้ยาฆ่าแมลง เพื่อเพิ่มผลผลิต
ข. การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย
ค. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติทางอุตสาหกรรมและก่อให้เกิดมลพิษ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้มนุษย์ทำลายสิ่งแวดล้อม
ก. ความไม่รู้ ค. พฤติกรรมการบริโภค
ข. การเพิ่มของประชากร ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
10. ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ คือ
ก. ทรัพยากรน้ำ ค. ทรัพยากรป่าไม้
ข. ทรัพยากรดิน ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่
- ทรัพยากรน้ำ - ทรัพยากรแร่ธาตุ
- ทรัพยากรดิน - ทรัพยากรพลังงาน
- ทรัพยากรป่าไม้ - ทรัพยากรสัตว์ป่า
- ทรัพยากรป่าชายเลน - ทรัพยากรปะการัง

11. ข้อใดคือสาเหตุและผลกระทบของทรัพยากรดิน
ก. การกัดเซาะดิน
ข. การเผาป่าไม้
ค. การเพาะปลูกและเตรียมดินอย่างไม่ถูกวิธี
ง. เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลกระทบทุกข้อ
ตอบ ง. เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลกระทบทุกข้อ
12. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ทางอ้อมของป่าไม้ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์
ก. ป่าไม้เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร
ข. ป่าไม้ช่วยป้องกันการกัดเซาะและพัดพาหน้าดิน
ค. สนองปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ 4 ประการ
ง. ป่าไม้ช่วยดูดซับมลพิษของอากาศ
ตอบ ค. สนองปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ 4 ประการ
13. ประเภทของป่าไม้ในประเทศไทยแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้กี่ประเภท
ก. 4 ประเภท ค. 6 ประเภท
ข. 2 ประเภท ง. 5 ประเภท
ตอบ ข. 2 ประเภท ได้แก่ 1. ป่าประเภทที่ไม่ผลัดใบ (Evergreen)
2. ป่าประเภทที่ผลัดใบ (Deciduous)
14. ข้อใดเป็นป่าที่ไม่ผลัดใบ
ก. ป่าดงดิบ ค. ป่าเต็งรัง
ข. ป่าเบญจพรรณ ง. ป่าหญ้า
ตอบ ก. ป่าดงดิบ
ป่าประเภทที่ไม่ผลัดใบ (Evergreen) ได้แก่ 1. ป่าดงดิบ 2. ป่าสนเขา
3. ป่าชายเลน 4. ป่าพรุหรือป่าบึงน้ำจืด 5. ป่าชายหาด
15. ป่าดงดิบมีมากที่สุดในภาคใด
ก. ภาคอีสาน ค. ภาคเหนือ
ข. ภาคใต้และภาคตะวันออก ง. ภาคตะวันตก
ตอบ ข. ภาคใต้และภาคตะวันออก


16. ป่าในข้อใดเป็นป่าผลัดใบ
ก. ป่าชายหาด ค. ป่าเต็งรัง
ข. ป่าพรุหรือป่าบึงน้ำจืด ง. ป่าสนเขา
ตอบ ค. ป่าเต็งรัง ป่าประเภทผลัดใบ ได้แก่ 1. ป่าเบญจพรรณ 2. ป่าเต็งรัง 3. ป่าหญ้า
17. ข้อใดคือแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ก. การให้การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ข. การสร้างจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ค. การส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยให้เอื้อต่อสิ่งแวดล้อม
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
18. ข้อใดคือการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างถูกวิธี
ก. การใช้น้ำอย่างประหยัด ค. การป้องกันน้ำเสีย
ข. การพัฒนาแหล่งน้ำ ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ได้แก่ 1. การใช้น้ำอย่างประหยัด
2. การสงวนน้ำไว้ใช้ 3. การพัฒนาแหล่งน้ำ 4. การป้องกันน้ำเสีย 5. การนำน้ำเสียกลับไปใช้

19. ข้อใดคือการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างถูกวิธี
ก. การใช้ดินอย่างถูกต้องเหมาะสม ค. การให้ความชุ่มชื้นแก่ดิน
ข. การปรับปรุงบำรุงดิน ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ได้แก่ 1. การใช้ดินอย่างถูกต้องเหมาะสม 2. การปรับปรุงบำรุงดิน 3. การป้องกันการเสื่อมโทรมของดิน 4. การให้ความชุ่มชื้นแก่ดิน
20. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการอนุรักษ์แร่ธาตุอย่างถูกวิธี
ก. การสำรวจแหล่งแร่ ค. การใช้แร่เพียงชนิดเดียวโดยไม่ใช้แร่ชนิดอื่น
ข. นำแร่ที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีก ง. การจัดเก็บภาษีและค่าภาคหลวงแร่
ตอบ ค. การใช้แร่เพียงชนิดเดียวโดยไม่ใช้แร่ชนิดอื่น การอนุรักษ์แร่ธาตุ ได้แก่
1. การใช้แร่ธาตุอย่างประหยัด 2. การสำรวจแหล่งแร่ 3. การใช้แร่ชนิดอื่นทดแทน 4. นำแร่ที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีก 5. การจัดเก็บภาษีและค่าภาคหลวงแร่

ข้อที่ 1 ขยะส่วนใหญ่ที่เกิดจากโรงอาหารจัดเป็น
คำตอบที่1 Garbage
คำตอบที่2 Rubbish
คำตอบที่3 Industrial waste
คำตอบที่4 Hazardous waste
ตอบข้อ1
ข้อที่ 2 ข้อใดถูกต้อง
คำตอบที่1 Rubbish จะทำให้ ขยะเน่าเหม็นง่ายขึ้น
คำตอบที่2 คนรวยมักสร้างขยะมากกว่าคนจน
คำตอบที่3 Transfer station ของขยะกรุงเทพมหานครอยู่ที่จังหวัดนครปฐม
คำตอบที่4 ถูกทั้ง ข้อ 1.และ 2.
ตอบข้อ2
ข้อที่ 3 ข้อใดถูกต้องที่สุด
คำตอบที่1 Commingled solid waste หมายถึง ขยะที่มีวัสดุหลายชนิดปะปนกัน
คำตอบที่2 Rubbish หมายถึง ขยะที่มี food waste เป็นองค์ประกอบหลัก
คำตอบที่3 Litter หมายถึง ขยะที่รวบรวมอยู่ในถังขยะ
คำตอบที่4 Refuse หมายถึง ขยะที่ได้แยกขยะครัวออกแล้ว
ตอบข้อ1
ข้อที่ 4 ปริมาณมูลฝอยที่เกิดจากการดำรงชีพหรือมูลฝอยชุมชนนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยใดดังต่อไปนี้
คำตอบที่1 ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และฤดูกาล
คำตอบที่2 รูปแบบของการดำรงชีวิต
คำตอบที่3 ทัศนคติในการดำรงชีวิต
คำตอบที่4 ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ4
ข้อที่ 5 ขยะมีน้ำหนักแห้งเท่ากับ 125 กก./ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้โดยการแทนที่อากาศในช่องว่าง ถ้าขยะมีความชื้นเท่ากับ 25% จง คำนวณหาน้ำหนักเปียกที่เพิ่มขึ้น
คำตอบที่1 60 กก./ลบ.ม.
คำตอบที่2 94 กก./ลบ.ม.
คำตอบที่3 167 กก./ลบ.ม.
คำตอบที่4 500 กก./ลบ.ม
ตอบข้อ3
ข้อที่ 6 Ultimate analysis เป็นการวิเคราะห์หาค่าของพารามิเตอร์ใดในการเผาไหม้
คำตอบที่1 ไนโตรเจน
คำตอบที่2 สารระเหยง่าย
คำตอบที่3 เถ้า
คำตอบที่4 ถูกมากกว่า 1 ข้อ
ตอบข้อ4
ข้อที่ 7 Proximate analysis เป็นการวิเคราะห์หาค่าของพารามิเตอร์ใดในการเผาไหม้
คำตอบที่1 ไนโตรเจน
คำตอบที่2 สารระเหยง่าย
คำตอบที่3 ไฮโดรเจน
คำตอบที่4 ถูกมากกว่า 1 ข้อ
ตอบข้อ2
ข้อที่ 8 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติของขยะมูลฝอย
คำตอบที่1 Biodegradable waste ได้แก่ Food waste, Paper, Textile
คำตอบที่2 Combustible waste ได้แก่ Wood, Textile, Paper
คำตอบที่3 Inorganic waste ได้แก่ Metals, Plastic, Rubber,
คำตอบที่4 ผิดมากกว่า 1 ข้อ
ตอบข้อ4
ข้อที่ 9 ตัวแปรที่สำคัญของคุณสมบัติขยะมูลฝอยที่ต้องพิจารณาในการหมักทำปุ๋ยได้แก่อะไร
คำตอบที่1 ความชื้น
คำตอบที่2 ค่าความร้อน
คำตอบที่3 ขี้เถ้า
คำตอบที่4 ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ1
ข้อที่ 10 คุณลักษณะที่แตกต่างที่สำคัญระหว่างขยะเมืองใหญ่ และขยะชนบท ได้แก่
คำตอบที่1 ขยะเมืองใหญ่มีโอกาสเน่าได้ง่ายกว่า
คำตอบที่2 อัตราการเกิดของขยะเมืองใหญ่ต่อคนสูงกว่า และ % เศษอาหารสดต่ำกว่า
คำตอบที่3 ขยะชนบทมีความหลากหลายประเภทมากกว่า
คำตอบที่4 ขยะชนบทสามารถนำมารีไซเคิลได้ง่ายกว่า
ตอบข้อ2
ข้อที่ 11 ขยะอินทรีย์ได้แก่
คำตอบที่1 ยาง กระเบื้อง ถังพลาสติก หนังสือพิมพ์ ถุงมือยาง กล่องไม้ขีด
คำตอบที่2 หนัง แก้ว กระดาษเคลือบมัน อิฐหัก เศษผัก กรอบรูป
คำตอบที่3 เศษผ้า คลิปหนีบกระดาษ นิตยสาร กระเป๋าหนัง สายไฟ
คำตอบที่4 ช้อนพลาสติก ผ้า กระดาษลูกฟูก โฟม ยาง หนังเทียม ไม้ 4 of 94
ตอบข้อ4
ข้อที่ 12 การใช้เครื่องบดเศษอาหารใต้อ่างล้างชามเพื่อทิ้งลงท่อระบายน้ำ มีความเหมาะสมหรือไม่ในประเทศไทย
คำตอบที่1 เหมาะสม เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย
คำตอบที่2 เหมาะสม เพื่อความสะดวกและป้องกันกลิ่นเหม็นจากการเน่าของเศษอาหาร
คำตอบที่3 ไม่เหมาะสม เนื่องจากจะเพิ่มปัญหาของระบบระบายและบำบัดน้ำทิ้ง
คำตอบที่4 ไม่เหมาะสม เพราะเครื่องมีราคาแพง
ตอบข้อ3
ข้อที่ 13 ชุมชนแห่งหนึ่งมีประชากร 200,000 คน จากสถิติขยะที่เก็บขนได้ 58,400 ตัน/ปี อัตราการเกิดขยะของชุมชนแห่งนี้คือ
คำตอบที่1 0.292 กก./คน
คำตอบที่2 2.92 กก./คน/วัน
คำตอบที่3 0.8 กก./คน
คำตอบที่4 0.8 กก./คน/วัน
ตอบข้อ4
ข้อที่ 14 การศึกษาลักษณะของมูลฝอย มีการศึกษาในลักษณะใดบ้าง?
คำตอบที่1 ทางกายภาพ
คำตอบที่2 ทางเคมี
คำตอบที่3 ทางฟิสิกส์
คำตอบที่4 ทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ
ตอบข้อ4

จำหน่ายเอกสารเตรียมสอบกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
- แนวข้อสบเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แนวข้อสอบ ข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบันการเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

รายละเอียดที่
http://www.bkk1.in.th/Topic.aspx?TopicID=245451


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 087-0708815
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี ณัฐพล จูมศิลป์ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ [email=nas_za.za@hotmail.com

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา