ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com

ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ13458474

สรุปรวมแนวข้อสอบพนักงานราชการครู 2557 / สน.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1. พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 ให้ไว้ ณ วันที่เท่าใด
ก. ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ค. ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ข. ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ง. ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ตอบ ก. ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

2. ใครเป็นผู้รักษาการตามพ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
ก. นายกรัฐมนตรี ค. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ง. ผู้ที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
ตอบ ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

3. พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มีกี่หมวด กี่มาตรา กี่บทเฉพาะกาล
ก. 5 หมวด 63 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล ค. 6 หมวด 63 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล
ข. 5 หมวด 65 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล ง. 6 หมวด 65 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล
ตอบ ค. 6 หมวด 63 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล

4. ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในพ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
ก. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ค. นายสมัคร สุนทรเวช
ข. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ง. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
ตอบ ง. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

5. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
ก. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อควบคุมดูแลการจัดการอาชีวศึกษา
ข. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้บัญญัติให้มีการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา
ค. ให้มีการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในทุกระดับมีคุณภาพและประสิทธิภาพเกิดผลสำเร็จแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักเรียนและนักศึกษา เป็นการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

6. “การอาชีวศึกษา” หมายความว่าอย่างไร
ก. กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ
ข. กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับเทคนิค
ค. กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับเทคโนโลยี
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

7. การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ มีกี่รูปแบบ
ก. รูปแบบเดียว ค. 3 รูปแบบ
ข. 2 รูปแบบ ง. 4 รูปแบบ
ตอบ ค. 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. การศึกษาในระบบ 2. การศึกษานอกระบบ 3. การศึกษาระบบทวิภาคี

8. การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ ได้ถูกกล่าวไว้ในมาตราใดของพ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
ก. มาตรา 6 ค. มาตรา 12
ข. มาตรา 10 ง. มาตรา 7
ตอบ ก. มาตรา 6ดูแนวข้อสอบพร้อมเฉลยเพิ่มเติมได้ฟรีที่ http://www.sobdaidee.com/read.php?tid=6753&page=e&#a


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ภาค ก. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบ 1500 ข้อ
ความรอบรู้
- แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
- นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษำ
- แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
(พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พศ. 2546
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2546
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2547
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก พศ. 2546
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พศ. 2551
- แนวข้อสอบกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและปฎิบัติของวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
- แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
- แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู
แนวข้อสอบเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-047-7807 (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่ง EMS ส่งทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD ภาษาไทยและคณิศาสตร์ ราคา 679 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย
สาขา มหาสารคาม ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สุวัชร พระกาย
โอนเงินแล้วแจ้งที่ nokkaten_maree@hotmail.com

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา