ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com

ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ13223586

เก็งแนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร 3 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 56

1. เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ทำอย่างไร
ก. ให้วินิจฉัยตามความถูกต้อง ค. ให้ปฏิบัติตามประเพณี
ข. ให้วินิจฉัยตามประเพณี ง. ให้วินิจฉัยตามระเบียบของสังคม
ตอบ ข. ให้วินิจฉัยตามประเพณี
2. การจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทำได้ในกรณีใด
ก. อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ข. อาศัยอำนาจตามกฏของท้องถิ่น
ค. อาศัยอำนาจของนายกรัฐมนตรี
ง. อาศัยอำนาจของนิติบัญญัติ
ตอบ ก. อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
3. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับราชการส่วนท้องถิ่น
ก. ผู้บริหารและสมาชิกมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมาย เป็นประธานในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล
ค. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรียกโดยย่อว่า “ก.ถ.”
ง. ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 6 ปี
ตอบ ก. ผู้บริหารและสมาชิกมีวาระละ 5 ปี
4. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของ กกต.
ก. ควบคุมและดำเนินการจัด หรือจัดให้มีการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
ข. การดำเนินคดีในศาลเกี่ยวกับความผิดการเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง
ค. ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งที่ใช้วิธีการแบ่งเขตเลือกตั้ง และจัดให้มีบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ง. การกระทำความผิดทางอาญาของผู้ใช้สิทธิในเขตเลือกตั้ง
ตอบ ง. การกระทำความผิดทางอาญาของผู้ใช้สิทธิในเขตเลือกตั้ง


5. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานใด
ก. รัฐวิสาหกิจ ค. หน่วยงานอิสระ
ข. เอกชน ง.องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
ตอบ ง. องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
6. หนังสือภายนอกให้ลงที่อยู่ของส่วนราชการที่ใด
ก. ขอบบนขวา ค. ขอบล่างซ้าย
ข. ขอบบนซ้าย ง. กึ่งกลางล่าง
ตอบ ก. ขอบบนขวา
7. การร่าง คืออะไร
ก. การพิมพ์ขั้นต้น ค. การบรรยายความรู้สึก
ข. การถ่ายทอดความรู้ ง. การพิมพ์จนเสร็จสิ้น
ตอบ ก. การพิมพ์ขั้นต้น
8. การร่างมีวัตถุประสงค์อย่างไร
ก. จะได้ไม่ลืมว่าควรจะเขียนอะไรบ้าง
ข. ตรวจสอบคำผิดคำถูก
ค. ตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบแผน
ง. เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาที่จะเขียนหรือพิมม์
ตอบ ค. ตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบแผน
9. หนังสือประทับตราสมบูรณ์ที่สุดเมื่อใด
ก. ลงชื่อประทับตรา ค. เขียนวันที่แล้ว
ข. มีคำว่าหนังสือประทับตรา ง. ระบุตัวผู้รับชัดเจน
ตอบ ก. ลงชื่อประทับตรา
10. ข้อใดคือปีงบประมาณ
ก. 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม
ข. 1 เมษายน ถึง 31 มีนาคม
ค. 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของปีถัดไป
ง. 30 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม ของปีถัดไป
ตอบ ค. 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของปีถัดไป11. กรณีนายก อบต.และรองนายก อบต.ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ใครรักษาการฯ
ก. รองปลัด อบต. ค. ผู้ทรงคุณวุฒิ
ข. ปลัด อบต. ง. ผู้ช่วยปลัด อบต.
ตอบ ข. ปลัด อบต.
12. หนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป คือ
ก. ความลับ ค. สำนวนของศาล
ข. หลักฐาน สถิติ ง. หลักฐานทางอรรถคดี
ตอบ ข.หลักฐาน สถิติ
13. ส่วนราชการใดไม่เป็นนิติบุคคล
ก. จังหวัด ค.อำเภอ
ข. สภาตำบล ง. กรม
ตอบ ค.อำเภอ
14. สมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 2 ปี ค. 4 ปี
ข. 3 ปี ง. 5 ปี
ตอบ ค. 4 ปี
15. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่อย่างไร
ก. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ข. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ค. ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร 3 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบเก่านักวิชาการเกษตร ท้องถิ่น
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
- แนวข้อสอบความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน
- แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร _จากสนามสอบจริง_
- ข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยแผนพัฒนาท้องถิ่น 2548
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
- แนวข้อสอบพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
- แนวข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง


รายละเอียดที่
http://www.downloadsheet.com/read.php?tid=6300

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 087-0708815
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี ณัฐพล จูมศิลป์ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ nas_za.za@hotmail.com

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา