ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com

ดูข่าวทั้งหมด
เก็บเข้ารายการโปรด    
ประกาศถัดไป|ประกาศก่อนหน้า
12466900

ทัวร์ปีนัง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน

วันที่แรก หาดใหญ่- เก็นติ้ง - มาเลเซีย (-/ L / D)
07.30 น ทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ (อ.หาดใหญ่) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับท่าน
จัดเก็บสัมภาระขึ้นรถ ออกเดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
08.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทย
(บริการอาหารเช้าบนรถ เป็น กาแฟ ขนม) ทำการตรวจประทับตรา หนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียที่ด่านบูกิตคายูอีตั้ม ผ่านจัง โหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ จากนั้นนำท่านสู่เกาะปีนัง (เวลาประเทศมาเลเซีย เร็วกว่า ประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
12.00 น. ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร (1) หลังอาหารเที่ยวนำท่านเดินทางต่อสู่ยอดเขาเก็นติ้ง ที่หนาวตลอดทั้งปี และสวนสนุกที่สูงที่สุดในโลก
14.30 น. ถึง เก็นติ้ง ให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับสวนสนุกกันต่อทั้งกลางแจ้งและในร่มภายในโรงแรมเฟิสต์เวิลด์ ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำต่าง ๆ หรือเลือกพักผ่อนหย่อนใจโดยการนั่งฟังเพลงเพราะๆ บริเวณโรงแรม ท่ามกลางบรรยากาศอันเย็นสบาย (ยังไม่ร่วมค่าบัตรเครื่องเล่นสวนสนุก)
15.30 น. เช็คอิน เข้าที่พัก ã โรงแรมเฟิร์สเวิลเก็นติ้ง หรือ นำคณะลงไปพักที่ กัวลาลัมเปอร์
18.00 น. ä บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2) หลังอาหารนำท่านเข้าบ่อนคาสิโนสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคหรือสนุกสนานกับเครื่องเล่นเกมต่าง ๆ มากมาย และร้านค้ามากมายช้อปปิ้งฯ เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันทีสอง : เก็นติ้งไฮแลนด์ - ปุตราจาย่า – กัวลาลัมเปอร์ – ซิตี้ทัวร์ – ช้อปปิ้งฯ – ปีนัง ( B ,L,D)
07.00 น. ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
08.00 น. หลังจากนั้นนำท่านอำลายอดเขาเก็นติ้งฯนำท่านมุ่งสู่ “เมืองใหม่ (PUTRA JAYA)” ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็น เมืองของรัฐบาลนำท่านชมสำนักนายกรัฐมนตรี(ท่านดร.มหาธีร์) ชมมัสยิดสีชมพูซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากมายในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่าง ๆ ผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรีของท่าน ดร.มหาธีร์มูฮัมหมัด ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก หลังจากนั้น นำท่านสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “ นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่สวยงามตระการการตามเส้นทางนำท่าน ชมจตุรัสเมอเดก้า ศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลกประมาณ 100 เมตร ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด ชม พระราชวังแห่งชาติ พร้อมทหารม้า ทหารราบประจำพระองค์ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลก TWIN TOWER ตึกคู่แฝดที่สูงเป็นที่ 2 ของโลก (ปิโตนาส 452 ม.) แวะนำท่านถ่ายภาพคู่ตึกคู่แฝด( TWIN TOWER ) เก็บไว้เป็นที่ระลึก และช้อปปิ้ง
12.00 น. ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร (4) หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อ สู่เกาะปีนัง
16.00 น. ถึง เกาะปีนัง เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “ ไข่มุกแห่งโลกตะวันออก ” นครที่รวบรวมความพิเศษที่ผสมผสานโลก ตะวันตกและตะวันออกกันได้อย่างกลมกลืน
18.30 น. บริการอาหารค่ำ (5) ณ ร้านอาหาร จากนั้น
นำคณะเข้าสู่ที่พักã ณ Royal Penang Hotel (ระดับ 4 ดาว)

วันที่สาม ปีนัง – วัดไทย – วัดพม่า – วัดเขาเตา - ช้อปปิ้ง ห้างเกอร์นี – ดิวตี้ฟรีจังโหลน – หาดใหญ่
(B / L / -)
07.00 น.  บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. หลังจากนั้นนำคณะชม ป้อมปืนปราการฟอร์ทคอนวาลิส ซึ่งเป็นสถานที่ยกพลขึ้นบกคั้งแรกของ เซอร์ ฟรานซิลไลทร์ ในปี ค.ศ. 1786 ที่แห่งนี้เป็นป้อมปืน เพื่อป้องกันเมืองในสมัยอดีตของเกาะปีนัง
นำคณะเดินทางสู่ วัดเขาเต่า นมัสการไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ “ วัดเขาเต่า “ ชมเจดีย์หมื่นพระ อันเป็นพุทธศิลป์ที่รวมความงามของสามประเทศเข้าไว้ด้วยกัน อันได้แก่ ไทย จีน และพม่า และชมวัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง “ วัดไชยมังคลาราม ” ซึ่งมีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย ตรงข้ามกันให้ท่านได้ชม วัดพม่า ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตา และแวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง อาทิ เช่น ขนมเปี๊ยะ บะกุ๊ดแต๋ โสมจีน และร้านช็อคโกแลต ที่มีชื่อเสียงในมาเลเซีย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับหาดใหญ่
12.00 น. ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร (7)
บ่าย เดินทางต่อกลับสู่ ประเทศไทย
15.00 น. ถึงด่านจังโหลน เพื่อแวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรีจนถึงเวลานัดหมายผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่
18.30 น. ถึง หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งร้อยยิ้มและความประทับใจ


+++++++++++++++++++++ สิ้นสุดรายการนำเที่ยว ++++++++++++++++++++
โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ท่านสามารถดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่ http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com
หรือโทรสอบถามข้อมูลที่ เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
ราคา: 4,500 บาท  
สภาพสินค้า: ใหม่ ระยะเวลาการใช้งาน: -
ประเภทการขาย: ขายปลีก
ข้อมูลการส่งสินค้าและการชำระเงิน
การจัดส่งสินค้า: ไม่จัดส่ง
รายละเอียดการส่งสินค้า/ นัดรับสินค้า: -
วิธีการชำระเงิน: -
ข้อมูลประกาศ
หมายเลขประกาศ: 12466900 ประเภทประกาศ: Standard Post
ลงประกาศเพื่อ: ขาย/ให้เช่า/แลก ลงประกาศเมื่อ: 29 พ.ค. 2555, 06:36:54
ที่อยู่ผู้ลงประกาศ: จังหวัดตรัง » อำเภอเมือง IP ที่ลงประกาศ: 118.173.143.243|118.173.143.243
แก้ไขล่าสุดเมื่อ: - เลื่อนตำแหน่งล่าสุดเมื่อ: -
ข้อมูลผู้ขาย
ชื่อ: เที่ยวสนุกทัวร์ ประเภทผู้ขาย: ร้านค้า/บริษัท
โทร: 0853840228 ประเภทสมาชิก: ไม่มีข้อมูลบัตรประชาชน (N72638 : TEAWSANOOKTOUR) ประเภทของสมาชิก
อีเมล: คลิกเพื่อส่งเมล เป็นสมาชิก เมื่อวันที่: 27 พฤษภาคม 2555
รูป   รายละเอียด ราคา
 
ติดต่อ : เที่ยวสนุกทัวร์, 0853840228 Click Email [12460456/14 มี.ค., ตรัง » เมือง]
4,490 บาท
 
ติดต่อ : เที่ยวสนุกทัวร์, 0853840228 Click Email [12460458/27 พ.ค., ตรัง » เมือง]
2,900 บาท
 
ติดต่อ : เที่ยวสนุกทัวร์, 0853840228 Click Email [12460464/27 พ.ค., ตรัง » เมือง]
5,500 บาท
 
ติดต่อ : เที่ยวสนุกทัวร์, 0853840228 Click Email [12460467/27 พ.ค., ตรัง » เมือง]
4,500 บาท
 
ติดต่อ : เที่ยวสนุกทัวร์, 0853840228 Click Email [12460475/27 พ.ค., ตรัง » เมือง]
4,500 บาท
 
ติดต่อ : เที่ยวสนุกทัวร์, 0853840228 Click Email [12460481/27 พ.ค., ตรัง » เมือง]
4,500 บาท
 
ติดต่อ : เที่ยวสนุกทัวร์, 0853840228 Click Email [12460484/27 พ.ค., ตรัง » เมือง]
6,900 บาท
 
ติดต่อ : เที่ยวสนุกทัวร์, 0853840228 Click Email [12460487/27 พ.ค., ตรัง » เมือง]
18,900 บาท
 
ติดต่อ : เที่ยวสนุกทัวร์, 0853840228 Click Email [12460489/27 พ.ค., ตรัง » เมือง]
18,900 บาท
 
ติดต่อ : เที่ยวสนุกทัวร์, 0853840228 Click Email [12460496/27 พ.ค., ตรัง » เมือง]
17,999 บาท
 
ติดต่อ : เที่ยวสนุกทัวร์, 0853840228 Click Email [12466892/29 พ.ค., ตรัง » เมือง]
4,500 บาท
 
ติดต่อ : เที่ยวสนุกทัวร์, 0853840228 Click Email [12466893/29 พ.ค., ตรัง » เมือง]
4,490 บาท
 
ติดต่อ : เที่ยวสนุกทัวร์, 0853840228 Click Email [12466895/29 พ.ค., ตรัง » เมือง]
2,900 บาท
 
ติดต่อ : เที่ยวสนุกทัวร์, 0853840228 Click Email [12466896/29 พ.ค., ตรัง » เมือง]
5,500 บาท
 
ติดต่อ : เที่ยวสนุกทัวร์, 0853840228 Click Email [12466903/29 พ.ค., ตรัง » เมือง]
18,900 บาท
 
ติดต่อ : เที่ยวสนุกทัวร์, 0853840228 Click Email [12466906/29 พ.ค., ตรัง » เมือง]
18,900 บาท
 
ติดต่อ : เที่ยวสนุกทัวร์, 0853840228 Click Email [12466907/29 พ.ค., ตรัง » เมือง]
3,300 บาท
 
ติดต่อ : เที่ยวสนุกทัวร์, 0853840228 Click Email [12466909/29 พ.ค., ตรัง » เมือง]
14,900 บาท
 
ติดต่อ : เที่ยวสนุกทัวร์, 0853840228 Click Email [12466910/29 พ.ค., ตรัง » เมือง]
สอบถาม
 
ติดต่อ : เที่ยวสนุกทัวร์, 0853840228 Click Email [12466913/29 พ.ค., ตรัง » เมือง]
สอบถาม
 
ติดต่อ : เที่ยวสนุกทัวร์, 0853840228 Click Email [12492064/5 มิ.ย., ตรัง » เมือง]
สอบถาม
สำหรับผู้ซื้อ
แจ้งลบประกาศ ส่งต่อประกาศ พิมพ์
สำหรับผู้ขาย
โฆษณาแสดงถึงวันที่
9 ต.ค. 2557
เลื่อนวันหมดอายุ เลื่อนตำแหน่งประกาศ แก้ไขประกาศ ลบประกาศ